Autodesk AutoCAD Structural Detailing
http://test.cadsoft.pl/uploads/images/produkty/40a.gif

Autodesk AutoCAD Structural Detailing 2015

Program Autodesk AutoCAD Structural Detailing stworzony na bazie platformy AutoCAD zwiększa wydajność pracowników, umożliwiając szybkie tworzenie warsztatowych rysunków do produkcji struktur stalowych i żelbetonowych.
 
Program Autodesk AutoCAD Structural Detailing zawiera dwa wszechstronne zestawy narzędzi do projektów detalowania wykorzystujących stal strukturalną oraz zbrojenia betonowe.

Kod kształtu zbrojenia

W nowej wersji  wprowadzona została możliwość automatycznego rozpoznawania kształtu prętów i przypisywania im kodowego oznaczenia kształtu. Opcja ta ma zastosowanie dla wszystkich typów definicji zbrojenia:

ręczna definicja prętówzbrojenie powierzchniowezbrojenie zdefiniowane przy użyciu makrzbrojenie importowane z programów Autodesk Revit Structure  i Autodesk Robot Structural Analysis Professional

Dla projektów zdefiniowanych wcześniejszymi wersjami programu, istnieje możliwość zamiany zbrojenia na zbrojenie z kodowym oznaczeniem, poprzez użycie specjalnie stworzonej do tego celu komendy (Znajdź kod kształtu). Dodatkowo dla prętów z kodem wprowadzono możliwość definicji nowych kształtów prętów na bazie istniejących typów prętów przez definicję zerowej długości segmentów

 

Usprawnienie wymiarowania

Celem wprowadzenia tej opcji było rozszerzenie obecnej funkcjonalności wymiaru prostego, poprzez dodanie możliwości wyboru elementów wymiarowanych podczas definicji wymiaru. Dzięki temu obecnie w przypadkach niestandardowych, praca z wymiarem prostym jest szybsza i bardziej ergonomiczna.

Od wersji 2011 po podaniu punktów, między którymi ma być zdefiniowany wymiar prosty, użytkownik ma możliwość zmiany jego parametrów poprzez dostęp do tego samego okna dialogowego, który uruchamiany jest podczas jego modyfikacji.

Wartość minimalna dla wymiarów
Celem opcji jest dodanie do wymiarowania w module Rysunki Szalunkowe funkcjonalności identyfikacji minimalnego wymiaru, który byłby pomijany podczas wymiarowania. W zależności od skali rysunku, opcja pomijania określonych - minimalnych wymiarów, umożliwia uzyskanie większej przejrzystości rysunków.

 

     

Rozkład powierzchniowy prętów

Opcja do definicji rozkładów powierzchniowych została rozszerzona o możliwość definicji skokowo zmiennej długości prętów. Oznacza to, że pręty będą grupowane w sektory, w których będą posiadać tę samą długość. Taki sposób grupowania prętów zbrojeniowych pozwala na mniejsze zróżnicowanie długości prętów w elementach o ukośnych krawędziach.

 

Symbol poziomu dla rzutów

Od wersji 2011 użytkownik posiada narzędzia do automatycznego opisu poziomu na rysunkach rzutów kondygnacji i fundamentów. Głównym przeznaczeniem opcji jest możliwość opisu poziomu płyt na rzutach pięter. Uniwersalność opcji pozwala jednak na opisywanie poziomu w dowolnym obszarze rysunku obejmującego kondygnację. Program dokonuje automatycznej detekcji wysokości we wskazanym miejscu, z uwzględnieniem kierunku rzutowania dla danego rysunku. Opcja ta jest uzupełnieniem obecnie funkcjonującej opcji definicji symbolów poziomów na rysunkach przekrojów i elewacji.

     

Nowe funkcjonalności połączeń stalowych

W połączeniach belka do belki umożliwiono definicję wielkości podcięcia do górnej/dolnej płaszczyzny elementu dochodzącego. W połączeniu belka do belki na żebro umożliwiono sterowanie położeniem żebra łączącego z prawej/lewej strony elementu dochodzącego.

 

Wersja 64-bitowa

Od wersji 2011 obok wersji 32-bit dostępna jest wersja 64-bit. Wersja ta dostępna jest dla wszystkich wersji językowych oprogramowania AutoCAD Structural Detailing.

     

Nowa baza śrub

W nowej wersji wprowadzono również możliwość wyboru śrub wg normy DIN 931, ISO4041 i NF E 27-311. Długość śrub dobierana jest automatycznie przez program, na podstawie grubości łączonych elementów.

 

 

Dokumentacja API

Dzięki otwartemu interfejsowi API użytkownik jest w stanie tworzyć własne makra usprawniając i przyspieszając proces tworzenia dokumentacji rysunkowej. Od wersji 2011 dostępna jest dokumentacja API programu AutoCAD Structural Detailing.

     

Kopiowanie / przenoszenie

Rozszerzony został zakres funkcjonującej obecnie komendy do kopiowania/przenoszenia elementów, o możliwość kopiowania/przenoszenia otworów w ścianach i płytach. Dotychczas, kopiowanie/przenoszenie otworów było możliwe jedynie wraz z elementem, w którym występował otwór. Wprowadzenie możliwości działania bezpośrednio na otworach rozszerzyło możliwości swobodnego budowania modelu budynku w module Rysunki Szalunkowe.

 

Integracja z programem Autodesk® Revit® Structure 2011

Moduł Żelbet
Program został wzbogacony o generator rysunków zbrojeniowych elementów konstrukcyjnych. Dla elementów żelbetowych, takich jak słup, belka, stopa fundamentowa, zdefiniowanych w programie Revit Structure lub Autodesk Robot Structural Analysis mogą zostać utworzone rysunki zbrojeniowe według wcześniej zdefiniowanych ustawień zawartych w programie AutoCAD Structural Detailing Żelbet. Dla typowych elementów konstrukcji takich jak: słupy, belki i stopy fundamentowe rozszerzono możliwości importu zbrojenia z uwzględnieniem dowolnego zbrojenia zdefiniowanego przez użytkownika w programie Revit Structure. Dla typowych elementów konstrukcji zdefiniowanych w programie Revit Structure dodano możliwość eksportu samych rysunków deskowania. Uzyskana w ten sposób geometria elementu oraz zastosowanie szerokiej gamy narzędzi definicji zbrojenia dają większą swobodę w tworzeniu indywidualnego zbrojenia dla typowych elementów konstrukcji. Dzięki wprowadzeniu nowego sposób definicji zbrojenia elementów konstrukcji takich jak belka, słup i stopa fundamentowa po imporcie z programu Revit Structure istnieje możliwość automatycznej definicji dodatkowych przekrojów zawierających zbrojenie.

Moduł Stal
Rozszerzona została wymiana modelu z programem Revit Structure o elementy łukowe i grupy. Dodatkowo wprowadzono nowe możliwości w zakresie uzgadniania przekrojów poprzecznych elementów pomiędzy programami.

 

     

Definicja elementów w układzie lokalnym

Dotychczas, kopiowanie/przenoszenie otworów było możliwe jedynie wraz z elementem, w którym występował otwór. Wprowadzenie możliwości działania bezpośrednio na otworach rozszerzyło możliwości swobodnego budowania modelu budynku w module Rysunki Szalunkowe. Częstym przypadkiem projektowym jest definicja budynku lub jego części w lokalnym układzie współrzędnych. Typowym przykładem jest budowa modelu w układzie obróconym o pewien kąt względem globalnego układu współrzędnych. W nowej wersji  wprowadzono możliwości definicji elementów konstrukcyjnych w lokalnym układzie współrzędnych. Dzięki temu ułatwia to i przyspiesza modelowanie w powyższych sytuacjach. Definicja elementów odbywa się w bieżącym układzie współrzędnych. Zarówno współrzędne jak i kąty wstawienia definiowanych obiektów odnoszą się więc do bieżącego układu współrzędnych.

 

Ułatwiony import danych z plików RTD

Od wersji 20111 wprowadzona została możliwość wczytania rysunków zbrojenia, rezultatów teoretycznego zbrojenia dla płyt oraz importu konstrukcji stalowej 3D utworzonych w programie Autodesk Robot Structural Analysis Professional w przypadku, gdy uruchomienie programu Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2011 nie jest możliwe z powodu braku licencji. Użytkownik może kontynuować import danych z plików RTD nawet po wygaśnięciu wersji 30 dniowej (trial) programu Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2011.

     

Kompozycja wydruku – rysunki jako bloki

Opcja komponowania arkuszy wydrukowych poprzez dodawanie rysunków jako bloków, ma na celu dostarczenie użytkownikowi dodatkowego mechanizmu tworzenia wydruków. Dla wielu użytkowników programu AutoCAD działanie na blokach jest bardziej naturalnym sposobem pracy niż praca na rzutniach.  Istnieje więc możliwość dodawania do wydruków rysunków jako bloków dla wszystkich typów dokumentów. Opcja „Dodaj jako blok do aktualnego Wydruku" jest alternatywną w stosunku do obecnie istniejącej opcji wstawiania rzutni na wydruk. Użytkownik zyska więc możliwość korzystania ze starej, jak i nowej metody komponowania arkuszy wydrukowych. Na arkusz wydrukowy można wstawiać zarówno bloki, jak i rzutnie z rysunkami.

 

Nowe funkcjonalności:

Pomijanie elementów bez obróbek w rysunkach automatycznych. Poszerzono dotychczasową funkcjonalność automatycznego tworzenia rysunków w zakresie pomijania elementów bez obróbek. Do pomijanych elementów kwalifikowane są również elementy, które posiadają pionowe i płaskie cięcia na końcach. Nowe możliwości dotyczą zarówno profili jak i blach. Wprowadzona została nowa tabela, która zawiera elementy bez obróbek oraz elementy z pionowymi i płaskimi cięciami na końcach.

Rozmieszczanie elementów na rysunku
Udoskonalono sposób rozmieszczania elementów na automatycznie tworzonych rysunkach. Poprawiono sposób grupowania oraz wyrównywania.

Współpraca z oprogramowaniem Revit Structure

Dzięki bezpośrednim powiązaniom pomiędzy programami AutoCAD Structural Detailing i Revit Structure, wykorzystanie informacji konstrukcyjnych z modelu informacji o budynku może zostać rozszerzone z projektu bezpośrednio na wytwarzanie elementów konstrukcyjnych. Użytkownicy posiadający Subskrypcję Autodesk mogą skorzystać z aplikacji Extensions for Revit, ułatwiającej eksportowanie danych dotyczących zbrojenia betonu z programu Revit Structure i generowanie w programie AutoCAD Structural Detailing dwuwymiarowych rysunków zbrojenia, zgodnie z narodowymi formami.

 

Inteligentne obiekty

Skorzystaj z profili, blach i innym inteligentnych obiektów. Podczas, gdy tniesz, wydłużasz, wyginasz, dzielisz i scalasz elementy, przedmiar materiałów jest aktualizowany automatycznie.

     

Współpraca z aplikacjami analitycznymi

Oprogramowanie AutoCAD Structural Detailing umożliwia łatwy import modeli konstrukcji stalowych, stworzonych w programie Autodesk Robot Structural Analisys lub plików CIS/2. Pozwala to szybko wykonać trójwymiarowy model montażowy lub zająć się dalszym detalowaniem. Opcje detalowania konstrukcji żelbetowych pozwalają na import danych dotyczących zbrojenia z programu Autodesk Robot Structural Analisys i automatyczne generowanie rysunków.

 

Dostosowywanie stylów detalowania i rysunków warsztatowych

Style umożliwiają użytkownikowi dostosowanie wyglądu ostatecznej wersji rysunku warsztatowego. Można zmieniać wiele elementów rysunku: opisy, symbole, wymiary lub tabele. Z łatwością stworzysz nowe style lub zmodyfikujesz istniejące.

     

Powiązanie z maszynami CNC

Oprogramowanie AutoCAD Structural Detailing zapewnia bezpośrednie powiązania z komputerowo sterowanymi maszynami CNC poprzez format DSTV. Eliminuje to proces wprowadzania danych podczas prefabrykacji elementów stalowych.

 

Generowanie rysunków i przedmiaru materiałów

Wykorzystaj trójwymiarowy model konstrukcji, by automatycznie wygenerować rysunki warsztatowe, zestawienia i dane dotyczące przedmiaru materiałów. Zajmij się intuicyjnym modyfikowaniem swojego modelu, a czasochłonne aktualizowanie dokumentacji pozostaw programowi.

Oprogramowanie AutoCAD Structural Detailing zapewnia narzędzia do detalowania zbrojenia oraz szablony dopasowane do procedur detalowania w różnych krajach, co ułatwia tworzenie odpowiednich tabel zestawczych zbrojenia i dopasowanie się do lokalnych metod detalowania. Korzystając z inteligentnych makr możesz szybko i efektywnie detalować i tworzyć zestawienia elementów betonowych.

     

Szablony rysunkowe przypisane poszczególnym krajom

Aplikacja oferuje szablony dostosowane do konwencji tworzenia rysunków warsztatowych w różnych krajach, uwzględniających sposoby opisywania elementów, jak również wzory kreskowania. Użytkownicy mają do dyspozycji odpowiednie elementy lub zestawienia.

 

Definicja prętów zbrojeniowych

Skorzystaj z szerokiego wyboru standartowych kształtów prętów zbrojeniowych, określonych w odpowiednich normach narodowych lub stwórz własne niestandardowe kształty prętów. Zdefiniuj zbrojenie podłużne i pręty zbrojeniowe w przekrojach – zostaną one rozmieszczone automatycznie. Do dyspozycji masz obszerny zestaw różnych rodzajów zbrojenia, w tym: proste pręty, zbrojenie promieniowe czy siatki druciane.

     

Regionalne bazy danych

AutoCAD Structural Detailing posiada dostęp do baz danych z wielu krajów i dzięki temu ułatwia wybór wymaganych w danym regionie elementów (profili stalowych, materiałów czy kształtów prętów zbrojeniowych). Opcje detalowania elementów stalowych obejmują rozbudowane narzędzia kreślarskie do tworzenia projektów komercyjnych i przemysłowych konstrukcji stalowych.

 

Inteligentne elementy prętów zbrojeniowych

Zdefiniuj zbrojenie elementów konstrukcji wykorzystując obiekty i pręty, a otuliny i haki zostaną zliczone automatycznie.

     

Definicja konstrukcji

Program umożliwia stworzenie modelu w środowisku 3D opierając się na wbudowanej bibliotece elementów lub własnych zdefiniowanych przekrojach elementów stalowych. Możemy również konwertować dowolne linie z aplikacji AutoCAD do realistycznych przekrojów stalowych, a rama 3D ułatwi precyzyjne rozmieszczenie elementów konstrukcji.

 

Makra do definiowania elementów betonowych i prętów zbrojeniowych

Makra dostępne w programie AutoCAD Structural Detailing umożliwiają generowanie kompletnych rysunków zbrojenia elementów betonowych wraz z opisem prętów zbrojeniowych i przedmiarem materiałów.

     

Rozbudowane makra modelowania i detalowania połączeń

Oprogramowanie AutoCAD Structural Detailing posiada specjalne narzędzia i inteligentne makra, umożliwiające automatyzację czasochłonnych zadań konstrukcyjnych, takich jak: tworzenie połączeń, kratownic dachowych, poręczy, schodów czy drabinek. W sposób automatyczny odbywa się również rozmieszczenie elementów, takich jak ruszty czy płatwie.

 

Przygotowywanie rysunków i generowanie przedmiaru materiałów

Przyspiesz przygotowywanie rysunków zbrojenia dzięki narzędziom do automatycznego definiowania prętów zbrojeniowych. Zestawienia w programie AutoCAD Structural Detailing również tworzone są automatycznie i można je eksportować do aplikacji Microsoft Excel lub Microsoft Word, a także automatycznie aktualizować, by odzwierciedlały zmiany wprowadzone w rysunkach.

Wersja 32-bitowa:

 • Microsoft Windows 8 Enterprise, Ultimate, Professional lub Home Premium, Microsoft® Windows Vista® (SP1) Enterprise, Business, Ultimate lub Home Premium edition lub Microsoft® Windows® XP Professional lub Home (SP2 lub nowszy)
 • Intel® Pentium® 4 lub AMD Athlon® dual-core, 3.0 GHz lub szybszy, z technologią SSE2 dla Windows Vista i Windows 7, lub Intel® Pentium® 4 lub AMD Athlon® dual-core, 1.6 GHz lub szybszy, z technologią SSE2 dla Windows XP lub 3 GB RAM
 • 6.0 GB wolnego miejsca na dysku
 • Karta graficzna 1024 x 768  z opcją true color
 • Microsoft® Internet Explorer® 7.0 lub nowszy
 • mysz kompatybilna z systemami Microsoft®
 

Wersja 64-bitowa:

 • Microsoft Windows 8 Enterprise, Ultimate, Professional lub Home Premium lub Microsoft® Windows Vista® (SP1 lub nowszy) Enterprise, Business, Ultimate, lub Home Premium
 • AMD Athlon™ 64 z technologią SSE2 AMD Opteron™ z technologią SSE2 Intel® Xeon® z wsparciem Intel EM64T z technologią SSE2 Intel Pentium 4 ze wsparciem Intel EM64T z technologią SSE24 GB RAM
 • 6 GB wolnego miejsca na dysku
 • Karta graficzna 1024 x 768 z opcją true color
 • Microsoft® Internet Explorer® 7.0 lub nowszy
 • mysz kompatybilna z systemami Microsoft®
Jestem zainteresowany
     
Imię i nazwisko*
Stanowisko
Firma
Adres
Miasto
Kod pocztowy
Telefon*
E-mail*
Uwagi

Wpisz tekst z obrazka w to pole (wielkość liter ma znaczenie)

Zobacz inne produkty z tej kategorii