Autodesk Robot Structural Analysis Professional
http://test.cadsoft.pl/uploads/images/produkty/45a.png

Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2015

Program Autodesk Robot Structural Analysis jest zintegrowanym programem graficznym służącym do modelowania, analizowania i wymiarowania różnych rodzajów konstrukcji. Program pozwala na tworzenie konstrukcji, przeprowadzenie obliczeń konstrukcji, weryfikację otrzymanych wyników, wymiarowanie poszczególnych elementów konstrukcji oraz tworzenie dokumentacji dla policzonej i zwymiarowanej konstrukcji.


Wymiarowanie na podstawie norm

Wymiarowanie stalowych konstrukcji  przybrzeżnych za pomocą współczynników bezpieczeństwa interfejsu API

Norma ANSI/AISC 360-05 dotycząca konstrukcji stalowych (metoda ASD — zgodnie z paragrafem B3.4) została uzupełniona o procedurę związaną ze stalowymi konstrukcjami przybrzeżnymi.

Dzięki temu ulepszeniu brane są pod uwagę następujące kategorie współczynników bezpieczeństwa API/ASD:

 • kategoria A (współczynnik bezpieczeństwa: 1.67)
 • kategoria B (współczynnik bezpieczeństwa: 1.25)
 • kategoria C (współczynnik bezpieczeństwa: 1.0)
 • kategoria S (współczynnik bezpieczeństwa: 1.0)
 

Algorytm blokowy Lanczosa

 • Nowy algorytm dla obliczeń dynamicznych konstrukcji
 • Szybsze obliczenia
 • Łatwiejsza praca z dużymi modelami; krótszy czas oblicze 
     

Metoda analizy bezpośredniej (DAM)

 • Nowe podejście do analizy stateczności oparte o normę AISC
 • Siły konwertowane w kombinacjach obciążeń
 • Redukcja sztywności elementu 
 • Lokalne efekty P-Delta dla nalizy P-Delta
 

Analiza sejsmiczna zgodnie z zaktualizowaną normą IBC 2012.

Analiza sejsmiczna została rozszerzona o najnowszą normę International Building Code (IBC 2012).W wyniku tej zmiany analiza sejsmiczna za pomocą metody spektrum odpowiedzi może być uruchamiana według normy IBC 2009, jak również według normy IBC 2012. Do analizy sejsmicznej z użyciem metody zastępczej siły poziomej może być użyta tylko najnowsza wersja normy IBC (ASCE 7-10 / IBC 2012).

     

Wymiarowanie drewna zgodnie z francuskim załącznikiem krajowym do normy Eurocode 5 — NF EN 1995-1-1/NA Mai 2010

Wymogi zawarte we francuskim załączniku krajowym do normy Eurocode 5 zostały przyjęte zgodnie z klauzulą 6.1.5.(4), 6.1.7, 7.2.(2) (obliczenia współczynnika kcr i wartości graniczne ugięcia).

 

 

Aktualizacja okna dialogowego Konwersja obciążeń grawitacyjnych

W poprzednich wersjach tylko jedno obciążenie konwertowane mogło być zdefiniowane dla każdego kierunku. Za pomocą programu Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2014 można teraz zdefiniować kilka przypadków obciążenia konwertowanego dla każdego kierunku.

Okno dialogowe Konwersja obciążeń grawitacyjnych zostało zmienione, aby poprawić wizualizację istniejących przypadków obciążenia grawitacyjnego i umożliwić ich edycję.

Obciążenia konwertowane mogą być generowane na podstawie prostych przypadków obciążeniowych, jak również kombinacji obciążeń.

     

Analiza konstrukcji .

Definicja  konstrukcji. Aktualizacja bazy kształtów  AISC v.14.0.

Baza danych AISC dotycząca przekrojów stalowych została uaktualniona. Wprowadzono zmiany przedstawione w wydaniu 14 podręcznika AISC Steel Construction Manual. Dzięki tej aktualizacji dostępne są następujące kształty przekrojów:

 • Kształtowniki W, M, S i HP.
 • Ceowniki (o kształtach C i MC).
 • Kątowniki (o kształtach L i 2L).
 • Teowniki (o kształtach WT, ST i MT).
 • Przekroje otworów konstrukcyjnych (HSS).
 • Rury (P, PX i PXX).

 

 

Udoskonalenia okna dialogowego Obliczenia

Okno dialogowe Obliczenia zostało zmodyfikowane tak, aby wyświetlić wszystkie komunikaty, które są tworzone podczas generowania i weryfikacji modelu obliczeniowego, jak również analizy komunikatów.

     

Eurocode: uaktualnienie narodowych załączników

 • EC2 belgijski NA - NBN EN 1992-1-1 ANB:2010
 • EC2 duński NA - DS/EN 1992-1-1 DK NA:2011
 • Holenderski NA - NEN-EN 1992-1-1+C2:2011/NB:2011
 • EC2 rumuński NA - SR EN 1992-1-1:2004/NB:2008
 • Szwedzki NA - EN 1992-1-1/BFS 2011:10 EKS8
 

Okno dialogowe Komunikaty z obliczeń

W oknie dialogowym Komunikaty z obliczeń wyświetlane są komunikaty zgłaszane podczas obliczeń. Okno otwierane jest automatycznie po zakończeniu procesu analizy

     

Udoskonalenia wprowadzone w oknie dialogowym Weryfikacja

Został dodany przycisk zakończenia, który umożliwia przerwanie procesu weryfikacji w dowolnej chwili.Proces weryfikacji został rozszerzony o procedurę umożliwiającą sprawdzenie poprawności modelu obliczeniowego.Rozmiar okna dialogowego Weryfikacja został zwiększony w celu lepszej wizualizacji komunikatów.

 

Korzystanie z 2 monitorów

Teraz możliwe jest uruchamianie programu na dwóch monitorach i wygodne korzystanie z obydwu w sposób intuicyjny. Program zostanie uruchomiony na tym samym monitorze, na którym był ostatnio używany. Okna dialogowe, paski narzędzi i układy otwierane są na tym samym monitorze, na którym otwarta jest aplikacja. Ponadto układy są skalowane do rozdzielczości monitora.

     

Miniatury modelu w oknie Eksploratora Windows

Po zainstalowaniu programu Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2014 dla plików *.RTD automatycznie tworzone są miniatury. Dzięki temu można użyć Eksploratora Windows w celu wyświetlenia podglądu modelu bez konieczności uruchamiania programu. Aby uniknąć niewłaściwego przedstawienia szczegółów modelu, widok bardzo dużych ikon nie powoduje powiększenia miniatur modelu.

   

Współpraca z oprogramowaniem firmy Autodesk®

Program Autodesk Robot Structural Analysis Professional posiada narzędzia służące to obustronnego przesyłania danych pomiędzy oprogramowaniem:

Autodesk Revit Structure, Autodesk AutoCAD Structural Detailing Autodesk AutoCAD Inventor, Autodesk Revit Architecture

 

Wymiarowanie stali

Moduł przeznaczony do wymiarowania profili stalowych pozwala na definicję typu pręta w zależności od wybranej normy , wybór bazy materiałowej oraz bazy przekrojowej profili stalowych. Procedura wymiarowania przekrojów stalowych została opracowana dla następujących norm:

 • Eurocode 3 (EN 1993-1-1:2005)
 • PN-90/B-03200
 • PN-EN 1993-1 :2006/2006/AC:2009

Program został wyposażony w opcje wymiarowania elementów konstrukcji aluminiowych . Proces projektowania profili w programie Robot Structural Analysis przebiega w następujący sposób. Najpierw projektant definiuje geometrię obiektu oraz wprowadza obciążenia do niej przyłożone, potem wyznaczane są siły wewnętrzne i przemieszczenia, a na koniec sprawdzane są warunki normowe oraz wymiarowane są elementy konstrukcji.

Wymiarowanie elementów może być prowadzone dla pojedynczych prętów jak również dla grupy profili. W zależności od wybranej normy stalowej lista parametrów wymiarowanych może się zmienić , nie ulegają natomiast parametry zdefiniowane dla pręta. Program posiada rozbudowaną bazę profili stalowych jak również istnieje swoboda w kształtowaniu dowolnego przekroju za pomocą dodatkowego modułu.

Istnieje także opcja która umożliwia szczegółową analizę prętów dwuteowych wykonanych z profili walcowanych lub spawanych. Analizę szczegółową pręta można uruchomić naciskając klawisz Szczegółowa znajdujący się w oknie dialogowym rezultatów szczegółowych dla normy EC3 oraz PN

     

Integracja z Autodesk Revit Structure

Obustronna współpraca między Revit Structure oraz Robot Structural Analysis Professional pozwala na przesyłanie danych o projektowanej konstrukcji takich jak model analityczny obiektu, właściwości materiałów wybrane w programie Revit, zestawienia obciążeń wraz z kombinacjami, podpór oraz przekrojów elementów. Rzuty kondygnacji mogą być przesyłane z programu Revit Structure do Robot Structural Analysis Professional jako podkłady.Programy Robot ma również możliwość przenoszenia połączeń stalowych, rezultatów zbrojenia wymaganego belek, słupów oraz płyt żelbetowych.Dzięki temu program Autodesk Robot Structural Analysis Professional jest doskonałym komponentem systemu wymiany informacji o konstrukcji ( BIM).

 

Wymiarowanie połączeń stalowych

Program został wyposażony w narzędzia do wymiarowania połączeń stalowych wg następujących norm : Eurocode (ENV 1993-1-1:1992 oraz EN 1993-1-8:2005) i francuska norma stalowa CM66 oraz polska norma stalowa PN-90/B-03200.

Po zakończeniu obliczeń połączeń program wygeneruje notkę obliczeniową zawierająca dane dotyczące połączenia oraz wyniki obliczeń.

Opcja wymiarowania połączenia pozwala w sposób łatwy i szybki dobrać parametry obliczeniowe dla wybranych profili oraz łączników. Przeprowadzić szereg obliczeń normowych takich jak sprawdzenie spoin , śrub, bach oraz profili. Połączenia zdefiniowane w programie robot oraz zwymiarowane można w następnym kroku eksportować do programu rysunków warsztatowych jakim jest AutoCAD Structural Detailing.

     

Integracja z AutoCAD Structural Detailing

Program Robot Structural Analysis Professional został zintegrowany z aplikacją AutoCAD Structural Detailing co pozwala na swobodny i szybki import danych. Przesyłanie informacji o konstrukcji pozwalana na zaimportowanie do programu AutoCAD Structural Detailing wszytkich profili oraz połączeń stalowych przeliczonych w programie Robot. Dzięki temu, iż obecnie oba programy używają tych samych danych oraz standardów, Użytkownicy mogą uzyskać rysunki warsztatowe lepszej jakości.

 

Wymiarowanie drewna

Wymiarowanie prętów drewnianych prowadzone w programie Robot odbywa się w podobny sposób jak wymiarowanie elementów stalowych. Program posiada bazę norma takich jak PN-EN 1995 -1: 2005/A1 :2008 oraz PN-B-03150. Podczas wymiarowania projektant może ustalać następujące parametry wymiarowanego przekroju drewnianego.

 • współczynnik wytężenia określa mnożnik, przez który pomnożona zostanie granica plastyczności (zwiększenie lub zmniejszenie granicy plastyczności)
 • smukłość maksymalna ;Ponadto można podać dopuszczalną wartość smukłości
 • zdefiniowane mogą zostać parametry pręta związane z jego odpornością ogniową:
     

Modelowanie konstrukcji

Program Robot Structural Analysisma możliwość tworzenia 2-węzłowych elementów prętowych, powierzchniowych elementów skończonych oraz konstrukcji objętościowej. Projektant może definiować różne elementy takie jak rama, kratownica, ruszt płyta, powłoka, konstrukcję w płaskim stanie naprężenia, konstrukcje w płaskim stanie odkształcenia, elementy osiowo-symetryczne oraz objętościowe.

Dla przyspieszenia pracy nad modelem do została stworzona biblioteka typowych konstrukcji prętowych i płytowo powłokowych.

Szablon konstrukcyjny Budynek w programie Robot umożliwiającym łatwiejszą definicję tego rodzaju konstrukcji. Dostępne współrzędne i węzłowe stopnie swobody dla budynku są identyczne jak dla powłok płaskich i zakrzywionych. Moduł ułatwia w sposób sprawny definiowanie kondygnacji obiektu kubaturowego, oraz niezbędnych elementów podczas tworzenia konstrukcji.

 

Wymiarowanie konstrukcji żelbetowych

W programie dostępne są następujące typy konstrukcji które mogą zostać poddane w procedurze wyliczania zbrojenia teoretycznego oraz rzeczywistego.

 • Belka żelbetowa
 • Słup żelbetowy
 • FundamentŁawa fundamentowa
 • Belka-ściana
 • Ściana żelbetowa
 • Węzeł

Moduł projektowania elementów żelbetowych może również pracować z elementami żelbetowymi w zdefiniowanym modelu konstrukcji. Wymiary elementu żelbetowego, obciążenia i obliczone wyniki są przenoszone do modułu projektowania.

     

Obciążenia konstrukcji

Program został wyposażony w narzędzia służące do definiowania oraz obliczania różnego rodzaju typu obciążeń konstrukcji. Projektant ma do wyboru szereg norm europejski oraz polskich których może użyć podczas przykładania oddziaływania na element. Poniżej przedstawiamy przykładowe zestawy norm projektowych które są dostępne w programie Robot Structural Analysis :

Kombinacje normowe

 • PN-EN 1990:2004
 • PN82
 • PN82+ EC_ ogniowe
 • PN85-S10300
 • EN 1990: 2002

Obciążenia klimatyczne

 • PN-EN 1991 -1-3/4:2005/2008
 • PN-82/B-02010/Az1:2006
 • PN-B-02011:1977/Az:2009

Obciążenia sejsmiczne

 • EN 1998-1-1:2004
 • EN 1998-1-1:2004-General

W programie Robot Structural Analysis pozwala na szybką definicje różnego rodzaju oddziaływań. Poniżej przedstawiamy listę rodzaju obciążenia konstrukcji :

 • Siła węzłowa, obciążenie w punkcie
 • Obciążenie termiczne 3p, Dylatacja
 • Przemieszczenie wymuszone
 • Obciążenie powierzchniowe , momentem rozłożonym
 • Obciążenie temperaturą , powierzchniowe
 • Masy prętowe, węzłowe
 • Siły bezwładności, Siły w ruchu obrotowym
 • Obciążenia prętów obiektami 3D
 • Siły pochodzące od kabli sprężających
 • Generacja przypadków obciążeniowych od sprężenia (beton wstępnie sprężony)
 • Obciążenie zmienne
 • Ograniczenia geometryczne
 • Obciążenie liniowe, liniowe na krawędziach
 • Obciążenie ciśnieniem hydrostatycznym
 • Obciążenie na mimośrodzie
 • Parcie gruntu
 • Powierzchnie wpływu
 • Powierzchnie wpływu – obciążenia
 • Obciążenia ruchome
 

Integracja z Autodesk AutoCAD Inventor

Posiadacze programu Autodesk Inventor, mogą wyeksportować model konstrukcji ramowej bezpośrednio z programu Autodesk Inventor Frame Analysis do programu Robot Structural Analysis Professional, aby przeprowadzić tam zaawansowaną analizę oraz wymiarowania konstrukcji.

     

Integracja z modelem zapisanym w programie Autodesk Revit Structure

Model zdefiniowany w programie Autodesk® Revit® Structure 2012 można obecnie uaktualniać, uwzględniając zmiany wprowadzone w programie Autodesk® Robot™ Structural Analysis Professional 2012 w trakcie obliczeń, wymiarowania konstrukcji czy edycji geometrii konstrukcji. Dla edycji 2012 wszystkie zmiany w modelu analitycznym dla słupów, belek i stężeń dokonane w programie Robot są odzwierciedlane w odpowiednich modelach analitycznych programu Revit. Brana jest przy tym pod uwagę zadana wartość tolerancji odległości między modelem fizycznym i obliczeniowym. Poprawiono synchronizację lokalnych układów współrzędnych (uwzględniając położenie osi obojętnej i obrót przekroju) pomiędzy programami Revit i Robot. Zgodność modeli programów Revit i Robot jest teraz sprawdzana i przedstawiana w formie raportu, co zapobiega przypadkowej synchronizacji z niezgodnymi modelami (na przykład z modelami o starszych wersjach plików).

 

Kategorie i nowe typy kombinacji zgodnie z normą Eurocode

Nastąpiła dalsza integracja wymagań normowych Eurocode w zakresie obciążeń i ich kombinacji w modułach obliczeniowych i wymiarowania stali i żelbetu. Wprowadzono kategorie obciążeń (podnatury) oraz rozróżniono typy kombinacji.

Wprowadzono grupowanie kombinacji stanu użytkowania (SLS) na typy zależnie od czasu trwania:

 • charakterystyczne,
 • częste,
 • quasi-stałe.

Wybór typu kombinacji jest dostępny dla kombinacji ręcznych i automatycznych. Rozróżnienie typu kombinacji ma znaczenie dla wymiarowania elementów żelbetowych, gdzie sprawdzane są różne warunki użytkowania dla odpowiednich typów kombinacji.

     

Tabela kombinacji - zerowe wartości współczynników

W tabeli edycyjnej kombinacji ręcznych dodano możliwość wprowadzenia współczynnika przypadku równego zero, dla przypadków, które nie występują w kombinacji. Pozwala to na czytelną definicję kombinacji w postaci prostokątnej tablicy przypadków oraz ułatwia użycie kopiowania definicji kombinacji z arkusza kalkulacyjnego.

 

Kombinacje obciążeń według nowej normy Eurocode

Automatyczna generacja kombinacji została poszerzona o następujące normy narodowe:

Grecja

 • ΕΛΟΤEN 1990/A1

Rumunia

 • SR EN 1990:2004/A1:2006/AC:2009

Belgia

 • NBN EN 1990 ANB: 2007

Portugalia

 • NP EN 1990:2009

 

     

Analiza sejsmiczna

Analiza sejsmiczna została poszerzona o następujące normy narodowe:

Francja

 • NF EN 1998-1/NA:2010p
 • EN 1998 National Annex - provisional

Norwegia

 • NS-EN 1998-1:2004/NA:2008
 • EN 1998 National Annex

USA

 • IBC 2009
 • Updated edition 2009
 

Ulepszenia opcji automatycznych dla stężeń wewnętrznych

Wprowadzono zależność między automatyczną i ręczną definicją położenia stężenia.

Opcje automatycznego wykrywania położenia zostaną wyłączone, gdy użytkownik przeniesie listę położeń stężeń do pola "Ręczna definicja współrzędnych stężeń".

Nowa opcja automatycznego obliczania długości wyboczeniowej segmentów pręta między stężeniami wewnętrznymi pozwala obliczać współczynniki długości wyboczeniowej dla tych segmentów. Wykorzystano istniejące procedury automatycznego wyznaczania długości wyboczeniowych dla ram przesuwnych i stężonych o regularnej geometrii z uwzględnieniem wytycznych normowych.

     

Holenderski załącznik do normy Eurocode

Umożliwiono przeprowadzanie obliczeń według holenderskiego załącznika do normy Eurocode:

 • NEN-EN1993-1-1:2006+C1:2006/NB:2007, Dutch National Annex NEN-EN 1993-1-1/NB.
 

Uaktualnienie normy kanadyjskiej CAN/CSA 2009

Uaktualniono obliczenia normy kanadyjskiej S16-01 stosownie do nowej edycji z września 2009 r., S16-09 – Design of Steel Structures.

     

Dowolny rozstaw śrub kotwiących

Umożliwiono definicję nieregularnego rozstawu śrub kotwiących zarówno wzdłuż, jak i w poprzek podstawy słupa.

 

Transfer jednym kliknięciem

Wprowadzono możliwość przekazywania obiektów konstrukcyjnych do modułów wymiarowania bez konieczności wskazywania modułu docelowego. Wybierz opcję menu Wymiarowanie / Zbrojenie rzeczywiste elementów żelbetowych, aby jednocześnie przenieść wszystkie z wybranych elementów do odpowiednich modułów wymiarowania.

     

Zmiany w definicji obciążeń oraz położenia stopy słupa

Zamiast sił wewnętrznych działających przy stopie słupa teraz w obliczeniach uwzględnione są reakcje pojawiające się w węzłach konstrukcji wspieranej (wszystkie typy Stopy słupa - stopa słupa przegubowego, zamocowanego lub zabetonowanego). Połączenie typu „Stopa słupa" może obecnie być definiowane niezależnie od podpory. W miejsce reakcji uwzględnia się w takiej sytuacji wypadkową sił od prętów dochodzących, położonych poniżej poziomu węzła.

 

Typy kombinacji i kategorie obciążeń

Wprowadzono możliwość definiowania kategorii dla definiowanych obciążeń stałych, zmiennych i obciążenia śniegiem w modułach wymiarowania.

Moduły wymiarowania uwzględniają teraz również typy kombinacji SLS (charakterystyczne, częste, prawie stałe) dla norm EN 1992-1-1:2004+AC:2008 i załączników krajowych NA.

     

Platforma żelbetowa

Dostosowano API Robot do nowych funkcjonalności zbrojenia teoretycznego płyt i prętów żelbetowych.

Przygotowano bibliotekę dostarczającą API wspomagające programowanie zewnętrznych obliczeń żelbetowych. Opracowano przykład wykorzystania API RSA i nowej biblioteki. Umożliwiono zewnętrzną weryfikację zbrojenia rzeczywistego w module słupów i belek.

 

Automatyczne wyliczanie współczynnika redystrybucji w belkach

Wprowadzono możliwość automatycznego wyliczania współczynnika redystrybucji oraz wyznaczanie maksymalnego współczynnika redystrybucji, niepowodującego konieczności wprowadzenia zbrojenia na ściskanie.

     

DM 2008

Wprowadzono obliczenia według nowej normy włoskiej DM 2008 wraz z dodatkami dotyczącymi obciążeń specjalnych.

 

Wymagania sejsmiczne według normy EN 1998-1:2004

Uwzględniono wymagania sejsmiczne dla belek i słupów dla norm:

 • EN 1998-1:2004
 • BS EN 1998-1 (Wielka Brytania - Załącznik krajowy NA)
 • NF EN 1998-1/NA (Francja - Załącznik krajowy NA)

 

     

Odporność ogniowa

Uwzględniono wymagania dotyczące odporności ogniowej dla belek i słupów dla norm:

SFS-EN1992-1-2:2004 (Finlandia - Załącznik krajowy NA)
BS EN1992-1-2:2004 (Wielka Brytania - Załącznik krajowy NA)

 

 

Słupy

Dodano możliwość definiowania nowych typów zbrojenia poprzecznego dla ustalonych rozkładów prętów głównych.

Dodatkowo dodano możliwość definicji zbrojenia porzecznego łączników i zbrojenia w postaci wiązek w narożnikach prostokątnego słupa.

     

Obliczenia ugięć z uwzględnieniem przyrostu ugięć dla EN 1992-1-1:2004 + AC:2008

Umożliwiono kontrolę przyrostu ugięć następujących po wzniesieniu konstrukcji, które pojawią się pod obciążeniem kombinacją prawie stałą.

Obliczenia są prowadzone niezależnie dla całkowitego limitu ugięć EN1992-1-1:2004 7.4.1 i limicie przyrostów

 

Belki

Dodano możliwość definiowana zakładów dla zbrojenia głównego belki. Umożliwia to poprawne wygenerowanie zbrojenia z uwzględnieniem realnych długości prętów zbrojeniowych i prawidłowym rozmieszczeniem zakładów w elemencie.

     

Modyfikacja zakotwień w belkach

Poprawa generacji zakotwień w belkach i ujednolicenie zasad ich generowania. Jeżeli użytkownik nie zdecyduje się na zmianę, zostaną wygenerowane zakotwienia w podanej kolejności: pręty proste, pręty z hakami, pręty proste i pętle, pręty z hakami i pętle.

 

Zbrojenie typowe

Dodano nowe opcje w oknach dialogowych Zbrojenie typowe, wspólnych dla programów Robot, Autodesk® Structural Design i dodatkowych modułów Autodesk® Revit® do oprogramowania Autodesk® Revit® Structure 2012. Elementy zbrojenia, dodane przy użyciu tych okien dialogowych, mogą być dowolnie przenoszone pomiędzy tymi programami.

WERSJA: Autodesk® Robot™ Structural Analysis Professional

 • Licencja profesjonalna zawiera wszystkie opcje dostępne w programie Robot.

WERSJA: Autodesk® Robot™ Structural Analysis

W wersji Structural Analysis (w porównaniu w wersją profesjonalną) przyjęte zostały następujące ograniczenia:

 • liczba węzłów / elementów = 7000
 • liczba elementów prętowych = 3000
 • liczba paneli = 7000
 • liczba elementów skończonych (powierzchniowych / objętościowych) = 7000
 • Niedostępny jest typ konstrukcji: konstrukcja objętościowa
 • Niedostępne są następujące typy analizy konstrukcji:
 • analiza harmoniczna
 • całkowanie równań ruchu (liniowe i nieliniowe)
 • analiza push-over.
 • analiza sprężysto-plastyczna prętów
 • analiza Footfall
 • analiza harmoniczna w dziedzinie częstotliwości (Frequency Response Functions)
 • Niedostępne są następujące elementy konstrukcji:
 • elementy kablowe
 • wykresy zaawansowane.

Wersja 32-bitowa:

 • Microsoft® Windows Vista® 32-bitowy ,Microsoft® Windows® XP SP2Pro, Microsoft® Windows 7, (zalecany Windows XP Pro (+SP 2)
 • Intel Pentium IV (lub wyższy) 2 GHz; obsługiwane są wieloprocesowe systemy oraz procesory dwurdzeniowe ( zalecany Intel® Core2 Duo 3 GHz lub wyższy)
 • 3 GB pamięci RAM
 • około 5 GB wolnego miejsca na dysku po instalacji, dla zaawansowanych użytkowników zaleca się 10 GB wolnego miejsca na dysku po instalacji
 • Karta graficzna 1,280 x 1,024 z opcją true color, zalecana: 1600x1200 lub wyższa oraz karta graficzna z OpenGL 1.4 lub wyższym oraz DirectX 9 lub wyższym
 • Microsoft® Internet Explorer® 7.0 lub nowszy
 • mysz kompatybilna z systemami Microsoft®
 • napęd DVD-ROM
 

Wersja 64-bitowa:

 • Microsoft® Windows Vista® 64-bitowy , Microsoft® Windows® XP x64 Pro, Microsoft® Windows 7 64-bitowy , (zalecany: Microsoft® Windows® XP x64 Pro)
 • Intel Pentium IV (lub wyższy) 2 GHz; obsługiwane są wieloprocesowe systemy oraz procesory dwurdzeniowe   ( zalecany Intel® Core 2 Duo 2.4 GHz)4 GB pamięci RAM ( zalecana 8 GB pamięci RAM)
 • około 5 GB wolnego miejsca na dysku po instalacji, dla zaawansowanych użytkowników zaleca się 10 GB wolnego miejsca na dysku po instalacji
 • Karta graficzna 1,280 x 1,024 z opcją true color, zalecana: 1600x1200 lub wyższa oraz karta graficzna z OpenGL 1.4 lub wyższym oraz DirectX 9 lub wyższym
 • Microsoft® Internet Explorer® 7.0 lub nowszy
 • mysz kompatybilna z systemami Microsoft®
 • napęd DVD-ROM
Jestem zainteresowany
     
Imię i nazwisko*
Stanowisko
Firma
Adres
Miasto
Kod pocztowy
Telefon*
E-mail*
Uwagi

Wpisz tekst z obrazka w to pole (wielkość liter ma znaczenie)

Zobacz inne produkty z tej kategorii